Opłacanie składek« Wróć do listy pytań

Dzień dobry, Proszę o informację, 1. czy dla osoby współpracującej zatrudnianej na umowę o pracę, która jest zatrudniana w innej firmie na cały etat i ma opłacane składki od kwoty brutto 2500 zł trzeba opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe? Czy taka osoba może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie? Jakie składki muszą być jeszcze opłacane? 2. Czy pracując na etat i mając opłacane składki z etatu przy zakładaniu działalności gospodarczej należy opłacać tylko składkę zdrowotną 3. Czy po 5 latach od zakończenia działalności i otwierając działalność o innym charakterze przysługują składki w preferencyjnej wysokości? 4. Jak w tym wypadku wygląda sprawa składek osoby wspólpracującej jak pracodawca ma opłacane składki preferencyjne. Z góry dziękuje za odpowiedz Jakub Bury
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 17 listopada 2014 08:26
0

1.Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla pewnej grupy podmiotów, w tym dla pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli więc osoba współpracująca będzie zatrudniona u Pana na umowę o pracę obowiązek zapłaty składek powstanie, bez względu na istnienie innej umowy o pracę, z której odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe tego pracownika. Obowiązek zaczyna się od dnia nawiązania stosunku pracy, a Pan jako pracodawca zobowiązany jest ten fakt zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wysokość składki obecnie wynosi 2,45% podstawy wymiaru, przy czym za podstawę wymiaru należy w tym wypadku rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Składki te w całości opłaca osoba ubezpieczona, co oznacza, że obciążają one jej dochód. Ale to pracodawca ma obowiązek obliczenia wysokości składki i potrącenia jej z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, po czym musi odprowadzić je do ZUS`u w każdym z miesięcy kalendarzowych, w którym trwał stosunek pracy.
Poza tymi składkami do świadczeń obowiązkowych należą również składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna, a także w niektórych wypadkach składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2.Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno – rentownemu, a także objęte ubezpieczeniami z innych tytułów wynikającymi ze stosunku pracy, są objęte ubezpieczeniami tylko z tytułu umowy o pracę. Oznacza to, że nie muszą one opłacać składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dodatkowo są zatrudnione na umowie o pracę. Wyjątkiem jest tu składka na ubezpieczenie zdrowotne, która mimo istnienia stosunku pracy musi być odprowadzana także z tytułu prowadzonej działalności. Ponadto przedsiębiorca może z tego tytułu dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.
Jednak istnieje pewne ograniczenie tej zasady. Mianowicie ubezpieczeni, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od wynagrodzenia minimalnego, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu z innych tytułów. Z konieczności podwójnego opłacania składek zwolnieni są więc przedsiębiorcy, którzy jednocześnie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, i których podstawa wymiaru składek z tytułu tej umowy wynosi co najmniej równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w danym roku.
3.Jeśli w okresie 60 miesięcy (5 lat) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzono pozarolniczej działalności gospodarczej, można skorzystać z preferencyjnych składek. Należy jednak pamiętać, że wyłączeniu z tego przywileju podlegają osoby wykonujące działalność na rzecz byłego pracodawcy, jeśli zakres czynności wykonywanych w ramach działalności pokrywa się z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy, a także osób prowadzących działalność jako wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych, partnerskich oraz twórcy i artyści.
4.Osoby współpracujące z przedsiębiorcą korzystającego z preferencyjnych składek nie mogą korzystać z tego przywileju, a wysokość składek na ubezpieczenie osoby współpracującej zależy od formy zatrudnienia, jaką łączy je z przedsiębiorcą. Katalog osób współpracujących jest zbiorem zamkniętym, i należy do niego wyłącznie małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
Jeśli któraś z tych osób jest zatrudniona na umowę o pracę, składki ZUS odprowadza się w pełnej wysokości, czyli takiej, jaką przedsiębiorca odprowadziłby bez ulgi. Zatrudnienie na umowę zlecenie skutkuje obowiązkiem opłacenia składki na zasadach przewidzianych dla umowy zlecenia. Nieodpłatne zatrudnienie osoby współpracującej również wymaga odprowadzania składek w wysokości takiej jak przy umowie o pracę. Składki za osoby współpracujące w całości pokrywa przedsiębiorca ze środków firmowych. Kosztów tych można uniknąć, jeśli osoba współpracująca zatrudniona jest w innej firmie na podstawie umowy o pracę, i z tego tytułu odprowadzane są na jej rzecz obowiązkowe składki na ubezpieczenie, na zasadzie opisanej w punkcie 2.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 12 stycznia 2015 11:15