Czego dotyczą kontrole KAS w firmach?

Dodane dnia lut 17, 2020 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem państwowym, w którego struktury wchodzą organy administracji podatkowej, celnej oraz skarbowej. Do jej głównych zadań należy realizacja dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych i ochrona interesów Skarbu Państwa. W tym celu KAS może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole.

Przedsiębiorcy mogą zostać poddani kontroli w każdej chwili. Urząd celno-skarbowy nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania o zamiarze jej przeprowadzenia. Przed 1 marca 2017, czyli jeszcze przed scaleniem urzędów, organ dokonujący kontroli miał obowiązek uprzedzenia podatnika, a kontrolę mógł przeprowadzić dopiero 7 dni od dnia zawiadomienia. Termin ten mógł być skrócony za zgodą podatnika. Obecnie kontrola może być przeprowadzona bez uprzedzenia.

Kontrola może być wykonywana przez pracowników KAS lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pod nadzorem naczelników urzędów celno-skarbowych. Celem powołania KAS było uszczelnienie systemu podatkowego, a przedmiotem kontroli organu jest tropienie oszustw podatkowych o dużej skali, np. wyłudzania podatku VAT. Kontroli podlega przede wszystkim przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,
 • dotyczących organizowania i prowadzenia gier hazardowych,
 • prawa dewizowego.

Poza tym KAS ma prawo do kontrolowania:

 • paliwa w zbiornikach firmowych aut,
 • przystosowania zakładów produkcyjnych do zgodnego z obowiązującymi przepisami,
 • stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • działalności zakładów produkcyjnych, szczególnie pod względem deklaracji używanych surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,
 • prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich,
 • przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom.

W celu realizacji swoich zadań organ ten ma również prawo do kontrolowania prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy, a także do sprawdzania przesyłek pocztowych.

Podczas przeprowadzania kontroli urzędnicy mają prawo do:

 • wstępu na grunt i do budynków należących do kontrolowanego lub przez niego zajmowanych,
 • jeśli działalność prowadzona jest w mieszkaniu – wstępu do lokalu,
 • żądania przedstawienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,
 • zbierania niezbędnych materiałów i zabezpieczania dowodów,
 • przesłuchiwania kontrolowanego, świadków oraz innych osób, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.