Kontrahent nie płaci i co dalej?

Dodane dnia kw. 3, 2018 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

W obrocie gospodarczym jest zjawiskiem dość powszechnym zaleganie przez kontrahentów z płatnościami. I o ile czasami kilkudniowe opóźnienie jest akceptowalne, to już wielotygodniowa zwłoka, szczególnie w przypadku dużych kwot, może stanowić zagrożenie dla własnego biznesu. Co więc zrobić w sytuacji, gdy nasz dłużnik uporczywie uchyla się od zapłaty?

Nieformalne metody odzyskiwania długu

Przed wstąpieniem na formalną ścieżkę, należy wykorzystać wszystkie nieformalne sposoby odzyskiwania długów. Trzeba bowiem pamiętać, że opóźnienie w płatnościach nie musi być zawsze wyrazem złej woli, a może wynikać ze zwykłego gapiostwa, szczególnie jeśli dana firma współpracuje w wieloma podmiotami i z każdym z nich musi się rozliczyć. Może się również zdarzyć, że jest to wynikiem przejściowych trudności finansowych kontrahenta, który sam czeka na przelewy. Jednakże uczciwa osoba, która rzeczywiście boryka się z przejściowymi trudnościami, najpewniej będzie chciała w tej sytuacji współpracować. Wówczas można się umówić na odroczenie terminu płatności, albo rozłożenie jej na raty.

Jednym z kroków, który przedsiębiorca może przedsięwziąć, aby nie narażać się na dalsze straty finansowe, albo przyspieszyć uregulowanie faktur, jest zablokowanie kolejnych dostaw czy usług, które świadczone są na rzecz kontrahenta. Zdarza się, że podstawiony pod ścianą przedsiębiorca zreorganizuje swoje priorytety i wydatki, a pieniądze na spłatę znajdą się błyskawicznie.

Jeśli jednak żaden z tych polubownych sposobów nie pozwolił osiągnąć zamierzonego efektu, należy wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, z wyznaczonym terminem do spłaty, np. 7 dni od otrzymania pisma. Wezwanie trzeba wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby posłużyło za dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Formalne metody odzyskiwania długu

Bo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, nie pozostaje nic innego jak wszczęcie powództwa cywilnego. W tym celu we właściwym sądzie rejonowym, należy złożyć pozew o zapłatę, dołączając do niego wszystkie dokumenty, z których wynikałoby, że przedsiębiorcy należy się zapłata. Należą do nich: umowa, faktury, dowód dostarczenia zakupionego towaru/świadczenia usług/odbioru usług, korespondencja mailowa dotycząca zamówienia, czy innych istotnych w sprawie ustaleń, wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru. Niezbędne będą również dokumenty potwierdzające, że powód (wierzyciel) posiada zdolność do czynności prawnych, czyli odpis z KRS, wraz z umocowaniem osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, lub z rejestru CEIDG w przypadku osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na tej podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty lub wyrok, który po uprawomocnieniu się i nadaniu mu klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym. Oznacza to, że jeśli kontrahent cały czas nie uregulował płatności, wierzyciel na podstawie takiego tytułu może wystąpić do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji w celu odzyskania należności.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, poszukiwaniem majątku i ściąganiem długu zajmuje się komornik. Jeśli egzekucja okaże się skuteczna, dłużnik pokryje również wszystkie opłaty, które wierzyciel musiał uiścić na poczet procesu oraz postępowania egzekucyjnego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.