Kontrola skarbowa – kiedy jest wszczynana i jak przebiega

Dodane dnia lis 21, 2019 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Podatki

Organy podatkowe mają prawa przeprowadzić kontrolę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie poprawności ksiąg finansowych. Jak wygląda kontrola skarbowa i kiedy jest wszczynana?

Każdy przedsiębiorca może spodziewać się kontroli skarbowej. Jej celem jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków. Wynik kontroli może być pozytywny lub negatywny, przy czym ten drugi będzie dla podatnika dobrą wiadomością. Oznacza bowiem, że fiskus nie nałożył na niego żadnych wytycznych, oraz że podatnik dopełnił wszystkich swoich obowiązków. Pozytywny wynik kontroli natomiast oznacza konieczność podjęcia przez przedsiębiorcę wskazanych przez organ podatkowy działań. Działania te mają za zadanie usunięcie wykrytych nieprawidłowości.

Osoby przeprowadzające kontrolę mają prawo do sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich dokumentów księgowych w firmie. Wszelkie czynności muszą prowadzić w obecności kontrolowanego i w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Zakres kontroli wynika z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 54 ust. 1 podczas jej przeprowadzania bada się przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
 • w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przed rozpoczęciem kontroli przedsiębiorcy należy dostarczyć zawiadomienie o jej wszczęciu, w którym zawarte są informację o planowej kontroli oraz jej zakresie. Między 7 a 30 dniem od doręczenia takiego zawiadomienia, kontrola jest przeprowadzana z urzędu. Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do współpracy z organami skarbowymi, w tym do przedłożenia wszystkich niezbędnych do tego celu dokumentów.

Z ustawy o kontroli skarbowej wynika, jak kończy się kontrola skarbowa. Ma to miejsce, gdy:

 • ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych,
 • w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Może skończyć się również wydaniem wyniku kontroli, jeśli:

 • ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego lub kontroli wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z tych środków,
 • ustalenia dotyczą nieprawidłowości innych niż wymienionych wyżej, a w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy nieprawidłowości nie stwierdzono.

W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z decyzją pokontrolną, ma prawo do odwołania się od niej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.