Księgowy

Dodane dnia mar 28, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Księgowy – osoba, która zawodowo zajmuje się czynnościami z zakresu rachunkowości, tj. ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym lub ilościowym, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej, a także obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, ich zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz innych instytucji.

Do niedawna do wykonywania zawodu księgowego wymagane było uzyskanie odpowiedniego certyfikatu wydawanego na zasadach określanych przez Ministra Finansów. Obowiązkowymi warunkami jakie musiał spełniać kandydat ubiegający się o certyfikat były:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność, czyli brak wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo należało spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • odbycie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzonego uzyskaniem stopnia magisterskiego z kierunku rachunkowość lub kierunku ekonomicznego ze specjalizacją rachunkowość,
  • odbycie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego, a także ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
  • posiadać dwuletnie doświadczenie w księgowości i minimalnie średnie wykształcenie, a także zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje osób, które ubiegają się o certyfikat księgowy.

Po niedawnej nowelizacjach przepisów, na mocy których resort finansów zadecydował o deregulacji niektórych zawodów, dostęp do zawodu księgowego znacznie się ułatwił. Wraz z rozpoczęciem roku 2014, przyszli księgowi nie muszą już ubiegać się o uzyskanie certyfikatu. Odtąd aby zostać księgowym lub otworzyć własne biuro księgowe wystarczy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać warunek niekaralności.

Celem deregulacji jest ułatwienie dostępu do wykonywania zawodów do tej pory hermetycznych, liberalizacja zasad zatrudnienia, uelastycznienie systemu doskonalenia zawodowego, a przez to zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Ponadto regulacja zawodów generuje wyższe koszty ich utrzymania, które przerzucane są na klientów. Polska do tej pory była krajem o najwyższym wskaźniku regulacji zawodów związanych z rachunkowością.

Z drugiej jednak strony ułatwienie dostępu do wykonywania zawodów, przeznaczonych dotychczas dla osób wykwalifikowanych w zakresie rachunkowości, umożliwia osobom bez zdanego egzaminu, czy potwierdzenia wykształcenia prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracje i udzielanie porad w tym zakresie na rzecz swoich klientów.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.