Podatek CIT

Dodane dnia lis 26, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT (ang. Corporate Income Tax), jest podatkiem uiszczanym przez spółki, przedsiębiorców, i inne osób prawnych, będący rodzajem podatku bezpośredniego, obciążającym dochody uzyskiwane przez te podmioty.

Podatnikami CIT są więc wszystkie osoby prawne, bez względu na to, w jaki sposób osobowość tę nabyły, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nieposiadających osobowości prawnej, tj. spółek partnerskich i komandytowych. Jedną z kategorii podatników CIT są również tzw. podatkowe grupy kapitałowe, będące związkiem co najmniej 2 spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, połączonych wspólnymi interesami kapitałowymi. Grupa kapitałowa, by być podatnikiem CIT musi spełnić następujące kryteria:

 • należeć do niej mogą wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, jeśli kapitał zakładowy (lub akcyjny) każdej z nich wynosi co najmniej 1 mln zł, ponadto spółka dominująca musi posiadać nie mniej niż 95% udziału w kapitale zakładowym (lub akcyjnym), spółki zależne natomiast nie mogą posiadać udziałów w kapitałach zakładowych innych spółek wchodzących w skład grupy, spółki te nie mogą również zalegać z zapłatą podatków będących dochodem budżetu państwa,
 • spółka zależna i spółka dominująca muszą zawrzeć między sobą umowę o utworzeniu grupy kapitałowej, bezwzględnie w formie aktu notarialnego, i musi ona obejmować okres co najmniej 3 lat podatkowych, a także zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym,
 • spółki wchodzące w skład grupy nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego i podatku VAT na podstawie przepisów szczególnych, i nie mogą stosować praktyki przerzucania dochodu na inne podmioty, które nie wchodzą w skład grupy,
 • grupa kapitałowa powinna osiągać dochód w wysokości co najmniej 3% w stosunku do przychodów podatkowych.

Z opłacania podatku CIT zwolnione są natomiast następujące podmioty:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 • jednostki budżetowe,
 • fundusze celowe,
 • gminy w zakresie dochodów własnych,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • organizacje religijne.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód wskazanych wyżej podmiotów, ale czasem może być nim przychód. Dotyczy to niektórych rodzajów przychodów osiąganych na terytorium RP przez podatników, którzy swoje siedziby mają za granicą, np. przychodów uzyskiwanych z tytułu dywidend czy praw autorskich. Podmioty krajowe uiszczą podatek od przychodów osiągniętych z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych. Zwolnione z opodatkowania są natomiast dochody osiągnięte z działalności rolniczej, gospodarki leśnej oraz floty morskiej, ponieważ są one opodatkowane kolejno podatkiem rolnym, leśnym i tonażowym.

Podstawa opodatkowania ujmowana jako dochód, jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania w danym roku podatkowym, z możliwością dokonania pewnych odliczeń. Aktualna stawka podatku CIT w Polsce wynosi 19% (listopad 2014), a podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji za rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego, i w tym również terminie powinni uiścić należny podatek, lub różnicę między podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Niektóre podmioty mogą być również zobowiązane do złożenia wraz z deklaracją podatkową rocznego bilansu zysków i strat, zaopatrzonym w opinię biegłego audytora.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.