Postępowanie przed UOKiK – co robić?

Dodane dnia paź 7, 2020 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności może stać się stroną postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co może w takiej sytuacji zrobić?

UOKiK ma za zadanie bronić praw konsumentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo zgłosić prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zgłoszenia takiego dokuje się na piśmie.

Z możliwości takiej rzadziej korzysta konkurencja, najczęściej jest to po prostu niezadowolony klient. A zgłoszenie takie oznacza dla przedsiębiorcy problemy. Jednak w związku z tym, że Polska znajduje się w Unii Europejskiej, zawiadomienie może również złożyć zagraniczna organizacja do tego uprawniona. Wykaz takich podmiotów publikowany jest Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zgłoszenie takie musi być jednak uzasadnione z punktu widzenia celu działania takiej organizacji.

Po dokonaniu zawiadomienia prezes UOKiK wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania i musi zawiadomić o tym strony. Przedsiębiorca dowiaduje się więc na tym etapie, że przeciwko niemu zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku postępowania bada się, czy dalsze stosowanie takich praktyk może spowodować poważniejsze, trudne do usunięcia zagrożenia praw konsumentów. Jeśli prezes UOKiK uzna, że ryzyko takie istnieje, wówczas może w drodze decyzji zobowiązać przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań. Decyzji tej nie można cofnąć nawet wnosząc odwołanie. Czas obowiązywania decyzji jest wskazywany przez prezesa UOKiK, jednak najdłużej obowiązywać może do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie. Postępowania nie wszczyna się, jeśli od czasu zaprzestania stosowania praktyk minęły 3 lata.

Termin na zakończenie postępowania wynika z przepisów i wynosi 4 miesiące, wyjątkowo, gdy sprawa jest skomplikowana, termin ten może zostać przedłużony do 5 miesięcy. Jednak nawet po upływie tego terminu urzędnicy nie muszą kończyć swoich działań.

Prezes UOKiK może również wszcząć postępowanie wyjaśniające. Jest ono wszczynane z urzędu i ma na celu zbadanie zjawisk rynkowych. Wszczynane jest „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się w terminie 30 dni, w sprawach skomplikowanych w ciągu 60 dni. Są to jednak terminy instrukcyjne, co oznacza, że w skomplikowanych sprawach mogą one ulec wydłużeniu i nie są wiążące dla urzędników.

W trakcie prowadzenia postępowania prezes UOKiK może zażądać od przedsiębiorcy udzielenia wyjaśnień, wskazując jednak precyzyjnie, o jaki zakres informacji chodzi i w jakim celu będą one wykorzystane. Za nieudzielenie lub udzielenie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.

Przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji prezesa UOKiK. Odwołanie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Dokonuje się tego za pośrednictwem UOKiK, a urząd ocenia, czy odwołanie jest zasadne. Wówczas może swoją decyzję zmienić lub uchylić w całości lub w części. Jeśli nie znajdzie podstaw do zmiany decyzji, odwołanie kieruje do sądu. Musi tego dokonać w terminie 3 miesięcy od wniesienia przez przedsiębiorcę odwołania.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.