Praca zdalna – nowe regulacje w Kodeksie Pracy

Dodane dnia maj 17, 2021 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy, Wiadomości | 0 komentarzy

Pandemia koronawirusa zrewolucjonizowała nie tylko rynek pracy, ale także tryb pracy wielu pracowników. Jeszcze parę lat temu praca zdalna była przywilejem nielicznych. Z tego też względu tzw. home office nie został do tej pory uregulowany prawnie. W dobie SARS-CoV-2 stał się jednak na tyle powszechny, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zdecydowało się na przygotowanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy w ww. zakresie. Ma on być procedowany przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2021 r. Opracowanie nowego projektu z ramienia MRPiT zostało oddane w ręce wiceminister Marzeny Machałek.

Home Office a aktualne regulacje

Obecnie podstawą prawną do świadczenia pracy poza siedzibą firmy jest art. 3 tzw. ustawy covidowej. Rozwiązanie to było jednak wprowadzone na czas pandemii i miało obowiązywać tymczasowo w stanie zagrożenia epidemicznego, bądź w stanie epidemii, a także w czasie trzech miesięcy po ich odwołaniu. Ustawa nie reguluje jednak dokładnie standardów wykonywanych obowiązków, brak jest także procedur, które dotyczyłby np. odszkodowań w razie wypadku przy pracy. Nie jest również określone, kto powinien ponosić dodatkowe koszty generowane z tytułu świadczenia pracy w systemie home office.

Praca w domu – jak ma dalej wyglądać?

Najważniejszym punktem, który ma zostać wprowadzony do Kodeksu Pracy, jest definicja pracy zdalnej, a także ramy i normy prawne do jej wykonywania. W oparciu o założenia projektu, warunki wykonywania pracy zdalnej będą mogły zostać ujęte przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie jej trwania. Taka forma pracy może być inicjatywą zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Ponadto projekt przewiduje możliwość wydania polecenia przez zleceniodawcę o wykonywaniu pracy zdalnej, jeśli zaistnieją ku temu szczególne przesłanki. Są to m.in.: wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w czasie trzech miesięcy po ich odwołaniu. Pracodawca będzie miał sposobność do oddelegowania pracownika do pracy zdalnej w przypadku, gdy z niezależnych przyczyn nie będzie w stanie zapewnić mu w dotychczasowym miejscu bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.

Jednak, aby wydać polecenie służbowe pracownikowi o realizowaniu pracy zdalnej w ww. przypadkach, konieczne jest oświadczenie zleceniobiorcy, iż posiada on niezbędne warunki lokalowe, a także techniczne do realizowania swoich obowiązków w tej formie.

Projekt będzie zawierać także rozwiązania w kwestiach:

  • dyskryminacji pracownika wykonującego pracę poza siedzibą firmy,
  • wykorzystywania przez zatrudnionego własnych materiałów i narzędzi koniecznych do wykonywania obowiązków służbowych, a co za tym idzie kosztów z tym związanych,
  • podstaw prawnych i zakresu kontroli zleceniobiorcy w miejscu i czasie realizacji pracy,
  • wycofania się z realizacji pracy zdalnej jednej ze stron – w czasie trzech miesięcy od dnia jej podjęcia,
  • umożliwienia doręczania przez pracownika wniosków w formie papierowej lub elektronicznej, przy których Kodeks Pracy dopuszcza jedynie formę pisemną.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.