Przychód

Dodane dnia lip 21, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Przychód to uzyskany bądź należny przypływ wartości pieniężnych, korzyści materialnych wynikających z: prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku do pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz z nieruchomości (także z jej sprzedaży). Może on występować w formie przepływu gotówkowego, w postaci należności lub w postaci rzeczowej.

Przychodami są wpływy korzyści ekonomicznych brutto z danego okresu rozliczeniowego, powstałe w wyniku działalności gospodarczej jednostki i skutkujące zwiększeniem się kapitału własnego oraz niewynikające z wpłat dokonywanych przez właścicieli firmy. Za przychód uznaje się również wartości zwrócone od wierzycieli, wartości otrzymane nieodpłatnie bądź częściowo odpłatnie, otrzymane pieniądze, wartości pieniężne (także różnice kursowe), wartości zobowiązań oraz środków na rachunkach bankowych, przychody osiągnięte w związku z otrzymaniem lub zwróceniem pożyczki lub kredytu, nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej, wynagrodzenie otrzymane w wyniku umorzenia udziałów, a także kwotę z przychodów pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, która przysługuje podatnikom dokonującym sprzedaży towarów oraz usług.

Źródłami przychodu są:

 • działalności wykonywana osobiście
 • stosunek do pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, renta, emerytura, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną
 • działy specjalnej produkcji rolnej
 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 • dzierżawa, najem, podnajem i podobne temu umowy
 • wartości nominalne udziałów w spółce o osobowości prawnej
 • odpłatne zbycie nieruchomości czy też jej części i udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego
 • odpłatne zbycie papierów wartościowych lub udziałów w spółce prawnej
 • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych

Przychód może być uznany tylko wtedy, gdy da się go wiarygodnie wycenić bądź istnieje prawdopodobieństwo, ze dany podatnik osiągnie korzyści ekonomiczne związane właśnie z tym przychodem.

Przychody występują w dwóch formach:

 • pieniężnej
 • naturalnej (określa się je na podstawie cen rynkowych, które stosuje się w obrocie rzeczami bądź prawami tego samego gatunku i rodzaju z uwzględnieniem ich stanu oraz stopnia zużycia)

Rodzaje przychodów firmy:

 • przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów, usług oraz towarów)
 • przychody operacyjne wynikające z podstawowej działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego
 • przychody finansowe, korzyści ekonomiczne wynikające z operacji finansowych (związane z działalnością finansową przedsiębiorstwa; np. odsetki, dywidendy, tantiemy)

Należy pamiętać, iż wysokość przychodów danej jednostki gospodarczej w żaden sposób nie odzwierciedla jej rzeczywistej sytuacji finansowej. Głównym wskaźnikiem tej oceny jest uzyskiwany dochód.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.