Rozliczanie pracy umową zlecenie

Dodane dnia sie 24, 2020 w Artykuły i porady, Optymalizacja kosztów, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Umowa zlecenie jest jedną z form zatrudnienia regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne od umowy o pracę, jednak może być stosowane wyłącznie w określonych okolicznościach.

Umowy cywilnoprawne, czyli umowa o dzieło i umowa zlecenie, bywają nadużywane przez pracodawców i stosowane w sytuacjach, w których okoliczności wskazują, że obowiązywać powinna umowa o pracę. Z tego też powodu nazywane są umowami „śmieciowymi”, jako gorzej płatne, nie dające takiej stabilności i przywilejów jak stosunek pracy. Jednak dla niektórych rodzajów wykonywanej pracy to właśnie umowa zlecenie będzie lepszym rozwiązaniem, zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

Umowa zlecenia sprawdzi się, gdy zleceniodawca oczekuje wykonania konkretnej usługi. Cechuje ją:

  • swoboda zleceniobiorcy w organizowaniu pracy,
  • brak wyznaczonych konkretnych godzin pracy, a jedynie termin jej wykonania,
  • brak bezpośredniego nadzoru zleceniodawcy.

W umowie takiej powinny się znaleźć:

  • dane osobowe i adresowe stron,
  • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy,
  • termin wykonania zlecenia,
  • wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenie – przepisy

Wszystkie kwestie nieujęte w umowie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim zleceniobiorca, w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, odpowiada za szkody całym swoim majątkiem. Od kilku lat obowiązuje również minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie. A to oznacza, że zleceniobiorca musi odpowiednio ewidencjonować czas wykonywanej pracy. Ewidencję należy prowadzić w taki sposób, aby w razie kontroli można było zweryfikować, czy minimalna stawka godzinowa była utrzymana.

Przedsiębiorca zatrudniający na umowę zlecenie zobowiązany jest do oprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Obowiązek ten wygasa, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa od minimalnej krajowej, albo gdy jest nim student do 26 roku życia. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie opłacał wyłącznie składkę zdrowotną. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenia należy dokonać zgłoszenia składek do ZUS, dokonuje się tego na formularzu ZUS ZUA. Zleceniobiorca może na własne życzenie obciążyć swoje wynagrodzenie składką na ubezpieczenie chorobowe.

Od umowy zlecenia przedsiębiorca musi również naliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawą opodatkowania będzie przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeśli zostały pobrane. Zaliczka na podatek dochodowy powinna być opłacona do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie ma obowiązku wystawiania comiesięcznej deklaracji podatkowej. Przedsiębiorca będzie również musiał wystawić zleceniobiorcy PIT-11, będący podstawą rozliczenia rocznego.

Umowę zlecenie można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jednak w treści umowy strony mogą wskazać termin wypowiedzenia. Umowa taka może być zawarta ustanie, ale dla lepszego zabezpieczenia interesu obu stron warto ją zawrzeć na piśmie.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.