Zysk

Dodane dnia paź 2, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Zyskiem określa się dodatni bilans finansowy, który stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie nadwyżka sprzedaży nad wydatkami, która stanowi różnicę przychodów i kosztów. Jest źródłem dochodów właścicieli przedsiębiorstw oraz jego finansowania i rozwoju. Zysk jest wartością ekstensywną i pozwala ocenić rentowność prowadzenia danej działalności. Nie można natomiast za jego pomocą określić efektywności inwestowania i gospodarowania finansami firmy.

Zysk determinuje kilka czynników, m. in. innowacyjność stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań, przedsiębiorczość, odpowiednie wykorzystanie warunków rynkowych, w tym, pozycji monopolistycznej przedsiębiorstwa, eksploatacja siły roboczej i czynników produkcji, a także inne przypadki losowe.

W kształtowaniu zysku największą rolę odgrywa sprzedaż, jednak mają na niego wpływ również inne czynniki, w tym wewnętrzne jak jakoś zarządzania, zasoby, i zewnętrzne-sytuacja rynkowa, inflacja, koniunktura, polityka makroekonomiczna.

Wyróżnia się następujące rodzaje zysku:

  • Zysk brutto, będący różnicą między przychodami ze sprzedaży netto, a kosztami sprzedawanych produktów. Koszty te zmieniają się w zależności od produkcji. Takie ujęcie zysku pozwala zobrazować wkład każdego ze sprzedanych produktów w końcowy wynik finansowy firmy.
  • Zysk netto, wielkość uzyskana po odjęciu kosztów działalności i podatków od marży naliczonej ze sprzedaży produktów, z uwzględnieniem rabatów. Jest więc najlepszym miernikiem opłacalności, ponieważ stanowi nadwyżkę pozostałą po odjęciu wszystkich kosztów. Inaczej można go zdefiniować jako różnicę pomiędzy kosztem całkowitym a przychodem uzyskanym ze sprzedaży.
  • Zysk kapitałowy, który określa wzrost wartości kapitału, powstały np. po wzroście cen posiadanych przez przedsiębiorstwo papierów wartościowych.
  • Zysk księgowy, czyli faktyczny wynik księgowy firmy, obliczony na podstawie rachunku zysków i strat.
  • Zysk ekonomiczny, lub rzeczywista wartość dodana, czyli zysk w ujęciu księgowym, pomniejszony o wartość odsetek kapitałowych, które przedsiębiorstwo mogło by uzyskać wypożyczając równowartość kosztów, w wysokości odpowiadającej przeciętnemu oprocentowaniu kredytów w danym okresie.
  • Zysk normalny, powstaje gdy wysokość zysku ekonomicznego wynosi 0. Oznacza to, że firma nie tworzy wartości dodanej.
  • Zysk operacyjny, nie uwzględniający dochodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku pieniężnego. Nie obejmuje również sald strat i zysków nadzwyczajnych, ani podatku dochodowego.
  • Zysk nadzwyczajny, jest efektem trudnych do przewidzenia zdarzeń, które nie wpisują się w normalne ryzyko prowadzenia firmy, a także wykraczają poza jej działalność. Należą do nich np. skutki zdarzeń losowych, w tym odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczycieli z tytułu szkód powstałych w wyniku wydarzeń losowych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.